• Semestralni
  • Diplomski radovi
  • Magistarske teze
  • Doktorske teze
  • Članci

Igor Cvetković 
Asinhrono pokretanje sinhrone mašine

Aleksandar Živković
Realizacija upravljačkog softvera pogona zasnovanog na trofaznom asinhronom motoru

Dejan Ilić
Projektovanje specifičnog tipa varijabile sa pokretnim zarezom i pomoćnih programa za obavljanje...  

Nikola Jovanović
Primena rekonfigurabilnih mikrokontrolera u upravljanju induktivnim motorom

Milos Živanović
Identifikacija parametara algoritma upravljanja i eksperimentalna verifikacija pogona zasnovanog na ...

Srdjan Srdić
 Analiza upravljačkih kola servopojačavača DBM03

Aleksandar Berić
Digitalni pogonski kontroler zasnovan na  TMS320LF2407 signalnom procesoru 

Milan Tomić 
Sensorless control of brushless DC electromotor

Vladimir Milošević
Analiza ostvarivih vrednosti krutosti električne osovine u realnim servosistemima

Milenko Jovanović
Upravljanje prekidačkim reluktantnim motorom

Darko Štern
Fraktalna kompresija slike 

Jovica Vranković 
Simulacija rada dvostrano napajanog asinhronog motora 

Medenica Goran
Izrada hardvera i softvera laboratorijskog radnog mesta za ispitivanje vektorske ...

Čedomira Zeljkovića
Realizacija mikroprocesorskog daljinski upravljanog pozicionera antene

Dragan Luković
Digitalni pogonski kontroler zasnovan na TMS320C14 signalnom procesoru

Nenad Djurković 
Estimacija brzine asinhronog motora bez senzora na osovini 

Mirjana Nešić 
Primena delta modulacije u upravljanju elektromotornog pogona velike brzine obrtanja

Jovan Petrović
Merenje brzine kombinovanom metodom pomoću inkrementalnog optičkog enkodera  

Šaponjić Djordje
Projektovanje i realizacija notch filtera na TMS32010 za potrebe mikroprocesorskog....

Dobričić Savo 
Projektovanje digitalnog / mikroprocesorski upravljanog servomehanizma.... 

Goran Mandić
Implementacija algoritma space-vector modulacije na RISC mokrokontroleruATmega8

Stevan Mehandžić 
Implementacija algoritma za regularnu impulsno širinsku modulaciju u sprezi... 

Nenad Nedeljković
Projektovanje mikroračunarskog sistema za razvoj algoritama....

Zoran Nikolić 
Analiza elektoromehaničkog rezolvera uz pomoć...

Igor Cvetković
Odredjivanje karakteristika i načina upravljanja frekvencijskim pretvaračem u primeni asinhronog...

Nikola Milivojević
FPGA realizacija kontrole trofaznog PWM invertora metodom SPACE VECTOR ....

Ivan Rajković
Code generator for control of industrial processes

Branko Kovačević
Modelovanje AM pomoću Simulink programskog paketa

Nenad Mijatović
Projektovanje  konvertora i regulacionih sklopova pogona sa AM

Bora Novaković
Hardver pogona zasnovanog na asinhronom motoru

Aleksandar Borisavljević
Vetroturbina sa dvostruko napajanim asinhronim generatorom i back-to back konvertorom

 Goran Golubović
GSM kontroler zasnovan na ATMEGA16 procesoru

 Veljko Palija
Analiza kondukcionih i komutacionih gubitaka u invertoru sa IGBT tranzistorima

 Zoran NikolajevićBežicno upravljanje elektromotornim pogonom pomocu RF cipa CC1000

 Obrad Đorđević
Projektovanje prilagodnih elektronskih kola za galvansku izolaciju signala u elektromotornom pogonu

 Željko Janković
Proračun gubitaka snage u trofaznom tranzistorskom invertoru

 Dušan Ivanić
Realizacija komunikacije izmedu korisnika i kontrolera za upravljanje Elektrofiltrom...

 Mikica Mirković
Eksploatacione karakteristike obnovljivih izvora energije

 Vladimir Vojinović
Proračun snage gubitaka u gvoždu kod sinhronog motora sa stalnim magnetima

 

Djordje M. Stojić and Slobodan N. Vukosavić
Design of Discrete Time Stator Current Controller In a High Performance AC Drives

download

Milić R. Stojić and Slobodan N. Vukosavić
Design of uP based positionning servomechanism.....

download

mil Levi, Matija Sokola, and Slobodan N. Vukosavić
A method for magnetizing curve ident...

download

Emil Levi and Slobodan N. Vukosavić
Identification of magnetizing ....

download

Milić R. Stojić and Slobodan N. Vukosavić
On line tuning of Rotor time constant...

download

Janda, Janković, Bebić, Vukosavić and Vučković
Realization of speed sensorless IMD...

download

Milić R. Stojić and Slobodan N. Vukosavić
Reduction of parasitic spectral components in PWM..

download

Darko Đ. Vračar
Simple switcher implementation in +5V auxiliary power suplay

download

Veran Vasić, Slobodan Vukosavić
Robust MRAS induction motor control ...

download

Victor R. Stefanović and Slobodan N. Vukosavić
SRM drive converter topologies - comparative evaluation ...

download

Slobodan N. Vukosavić, and Aleksandar M. Stanković
Single current sensor shaft sensorless IMD ...

download

Vladan Vučković and Slobodan N. Vukosavić
Simple nonlinear model of SRM drive..

download

Slobodan N. Vukosavić, Ljiljana Perić, Emil Levi and Vladan Vučković
Sensorless switched reluctance motor drive ...

download

Victor R. Stefanović and Slobodan N. Vukosavić
Space vector modulation strategies.....

download

Victor R. Stefanović and Slobodan N. Vukosavić
Switched reluctance drive converter topologies..

download

Slobodan N. Vukosavić, Emil Levi and Vladan Vučković
Study of main flux path saturation effects...

download

Milić R. Stojić and Slobodan N. Vukosavić
Supression of torsional oscillation in servo ...

download

Vladan Vujičić and Slobodan N. Vukosavić
A simple nonlinear model ...

download

Slobodan N. Vukosavić, Emil Levi and Vladan Vučković
Saturation compensation schemes ...

download

Slobodan N. Vukosavić and P. Miljanić
Instantaneous feedback in VSI ....

download

Slobodan N. Vukosavić, Ljiljana Perić, Emil Levi and Vladan Vučković
Reduction of VSI output impedance by PWM ...

download